Penta Floor Star nagyhatékonyságú gépi padozat-tisztítószer 5l-es

12 700 Ft

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Kérjük hívjon minket vagy küldjön üzenetet, és szívesen megválaszoljuk a kérdéseit.

Leírás

Alkalmazási terület:

A Penta Floor Star nagyhatékonyságú padozattisztítószer habzásgátolt termék, így különösen alkalmas padozatokgépi tisztítására. Semleges kémhatásának köszönhetően az élelmiszeriparban és a konyhákban előforduló padozatfelületeket nem károsítja. Összetétele biztosítja kitűnő zsíroldó hatását.
Antisztatizáló komponense által gátolja a kezelt felületek újraporosodását, újraszennyeződését.
A Penta Floor Star felhasználható továbbá gépi kárpit- ésszőnyegtisztításhoz, valamint műbőr, festett, lakkozottfelületek, csempék, fémfelületek gépi és kézi tisztításához.

Felhasználás:
A szennyeződés mértékétől függően 0,2 – 2 % – os
koncentrációban.

Előnyök:

Semleges kémhatás
Nem habzó termék
Széleskörű anyagösszeférhetőség
Kiváló zsíroldó képesség

Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.

Technikai adatok:

Halmazállapot: sárgás folyadék
Szag: citrus
pH-érték (50 g/l): 4,0-8,5

Összetevők:
Benzenesulphonic acid, 4-C10-13-alkyl deriv, sodium salt 5-15%, szulfonsavak C14-17 Sec
alkán, nátriumsók 5-15%, Alkohol,C12-14, etoxilált szulfátok, nátrium sók 5-15%, hosszúláncú alkohol C10 polimer alcoxylated 5-15 %

Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P264 A használatot követően az arcot a kezeket és minden érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P310 Azonnal TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz kell fordulni
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P332+P313 Bőrirritáció esetén :orvosi ellátást kell kérni.
P362+364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

 

További információk

Tömeg 7 kg